saannot

I LUKU Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu

1#

Kerhon nimi on Tampereen Elektroniikan Opiskelijoiden Kerho. Kerhon englanninkielinen nimi on Club of Electronics Students in Tampere, jonka lyhenne on CEST. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2#

Kerhon tarkoitus on luoda korkeaa henkistä ja sivistyksellistä ilmapiiriä elektroniikan opiskelijoiden keskuuteen, rakentavasti vaikuttaa elektroniikan opetukseen ja sen järjestelyihin yliopistossa sekä edistää elektroniikan harrastustoimintaa jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho lisää opiskelijoiden tietoa yliopistosta ja ympäristöstä, kehittää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa, järjestää projektitoimintaa ja tukee elektroniikkaharrastusta sekä lisäksi kerho osallistuu kaikin voimin teekkarihuumorin ylläpitämiseen.

3#

Elektroniikan opiskelijoiden kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alainen. Toiminnastaan kerho on vastuussa lähinnä TTYY:n hallitukselle. Tämän vuoksi on kerhon toimikautensa lopussa jätettävä hallitukselle toimintakertomus, josta lähemmät ohjeet näissä säännöissä.

II LUKU Jäsenet ja maksut

5#

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTYY:n varsinainen jäsen.

6#

Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta, mutta kymmenen (10) jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen myös oikeus. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään kerhon yleisessä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

7#

Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhossa aiemmin toiminut TTYY:n vanha jäsen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen TTY:n ja TTYY:n palveluksessa toimiva henkilö. Varsinaiseksi vanhaksi ja kannattajäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

8#

Kerhon kokouksissa on puhe-, ehdotus- ja äänestysoikeus kaikilla kerhon varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsenillä, vanhoilla jäsenillä ja kannattajajäsenillä on puhe- ja ehdotusoikeus.

9#

Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, johon merkitään varsinaiset ja vanhat jäsenet heidän suoritettuaan jäsenmaksut. Jäsenluettelo tulee pitää ajan tasalla suorittamalla sen tarkistus vuosittain vuosikokoukseen mennessä. Jäsenluettelon pitäjä voi tarkistuksen suorittamiseksi hyvissä ajoin kerhoja varten varatulle ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella kerätä toimivien varsinaisten jäsenten nimet samassa paikassa esillä pidettävään listaan.

10#

Uuden jäsenen liittyessä syyskaudella, hän voi olla varsinaisena jäsenenä syyskauden ja seuraavan tilikauden, maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun.

III LUKU Johtokunta

11#

kerhon toiminnasta vastaa johtokunta puheenjohtajan johdolla. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa ja astuu toimeensa vuoden alussa.

12#

Johtokuntaan kuuluu neljästä seitsemään (4..7) jäsentä, joista ainakin seuraavat tulee olla edustettuina: puheenjohtaja, joka kutsuu koolle kerhokokoukset johtaen niissä puhetta ja joka valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Puheenjohtaja edustaa kerhoa, ellei toisin päätetä. Nimen kirjoitus katso 3#. varapuheenjohtaja, joka hoitaa projektitoimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. sihteeri, joka laatii kerhokokousten pöytäkirjat, huolehtii kokouskutsuista ja muista ilmoituksista, laatii toimintakertomuksen sekä hoitaa arkistoa. rahastonhoitaja, joka hoitaa kerhon taloutta, laatii tilinpäätökset ja pitää kerhon jäsenluetteloa. klubimestari, jonka tehtävänä on edistää teekkarihuumoria ja poistaa byrokratiaa kerhon toiminnasta.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi on johtokunnan jäsenen hoidettava ne tehtävät, jotka voidaan yleisen käytännön mukaan katsoa kuuluvan heille nimen perusteella.

13#

Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on kokouksesta henkilökohtaisesti tai ilmoitustaululle vähintään kaksi arkipäivää aikaisemmin julkipannulla ilmoituksella tiedotettu ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa ratkaisee tasatuloksen arpa.

IV LUKU Kokoukset

14#

Kerho kokoontuu vuosittain: Vuosikokoukseen helmikuussa, jolloin käsitellään toimintakertomus edelliseltä vuodelta tilikertomus ja tilintarkastuslausunto tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle uuden johtokunnan toimintasuunnitelma talousarvio, jäsen- ja liittymismaksun suuruus jäsenten kirjallisesti esittämät asiat, mikäli ne on jätetty johtokunnalle ennen kokousta. Vaalikokoukseen marraskuussa, jolloin valitaan johtokunta tulevaksi toimikaudeksi valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja(t) (1,2) tulevaksi tilikaudeksi. Kerhokokoukseen puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kuusi (6) kerhon jäsentä tai neljäsosa kerhon varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

15#

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta ainakin TTYY:n kerhoja varten varatulla ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

16#

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään kahdeksan (8) jäsentä tai neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisten jäsenten määrästä.

17#

Jäsen, joka pitää kokousta sääntöjen vastaisesti kokoonkutsuttuna tai joka ei tyydy kokouksen päätökseen, voi viikon kuluessa kokouksesta vedota siitä TTYY:n hallitukseen ilmoitettuaan ensin asiasta kerhon johtokunnalle. Hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen toimeenpano kunnes se on ratkaissut asian.

18#

Mikäli kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu, mutta ei läsnäolevien vähyyden vuoksi päätösvaltainen, voidaan kokous äänestyksen perusteella joko lykätä ja uudelleen kokoonkutsua tai pitää aiotun ohjelman mukaisesti. Päätökset astuvat virallisesti voimaan ellei kolmen (3) kuukauden kuluessa sitä vastaan esitetä kirjallista moitekannetta. Moite on osoitettava kerhon johtokunnalle, joka on kokouksen koolle kutsunut. Ellei erityistä syytä ole kokouksen pitämiseen ilman laillista päätösvaltaa, kutsuttakoon jäsenet uuteen kokoukseen.

V LUKU Kerhon talous

19#

Kerhon toimi- ja tilikausi on tammikuun 1. päivästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

[Tämä huomautus ei ole osa kerhon sääntöjä.]
Tilintarkastuslaki 28.10.1994/936 19§, 1. momentti:

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. …

Patentti- ja rekisterihallituksen linjaus:

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Johtopäätös:
Sääntöjä tulisi tulkita niin, että kohdassa 19# mainitut asiakirjat toimitetaan tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta, ja tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus johtokunnalle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10.04.2005
Mikko Hirvonen,
TELOK:n puheenjohtaja
20#

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan kalenterivuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa seuraavaan vuosikokoukseen saakka, jolloin uusi jäsenmaksu määrätään.

21#

Kerhon välineiden käyttöoikeus on vain jäsenillä. VI LUKU Toimintakertomus

22#

Kerhon toimintakertomus jätetään TTYY:n hallitukselle sen määräämään ajankohtaan mennessä. Toimintakertomuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: kerhon jäsenmäärä ja jäsenmaksut johtokunnan kokoonpano opintomatkojen lukumäärä, kohde ja laajuus muut merkittävät toimintasaavutukset VII LUKU Erityisiä määräyksiä

23#

Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa kerholle taloudellista vahinkoa, kerhokokouksella on jäsentä kuultuaan oikeus erottaa hänet määräajaksi.

24#

Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut varsinaisia kokouksia tai muuta mainittavaa toimintaa, vaikka edellytykset ovat olleet olemassa. Niin ikään kerho lakkautetaan, jos kerho tekee siitä päätöksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, kun kummassakin kokouksessa vähintään neljä viidesosaa (4/5) varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa. Lakkautusesitys on mainittava kummassakin kokouskutsussa. Kerhon toiminnan loputtua siirtyy sen omaisuus TTYY:lle, joka voi menetellä sen suhteen omien sääntöjensä mukaan.

25#

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos johtokunnan tekemä tai vähintään viiden (5) varsinaisen jäsenen kirjallisesti johtokunnalle jättämä esitys on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä kerhokokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

26#

Muutos, lisäys tai lakkautuspäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen asianmukaisessa järjestyksessä vahvistanut.

  • saannot.txt
  • Viimeksi muutettu: 2021/03/11 23:59
  • (ulkoinen muokkaus)